התהליך שלנו ייחודי ונבנה תוך כדי מחשבה על מזעור חשיפת כספי המשקיע לסיכון ולכן Valore מממנת את כלל העלויות של העסקה (לרבות דו״חות, הוצאות משפטיות, פיקוח וכו׳) עד לשלב שהעסקה יוצאת לדרך.

על ידי מימון זה, אנו בעצם לוקחים 100% מהסיכון על עצמנו במידה והעסקה אינה צולחת מכל טעם שהוא.

התוצאה: המשקיע נכנס להשקעה בטוחה ויציבה רק לאחר שהתקיימו כלל הבדיקות להצלחתה.

איתור נכסים מתאימים בהתאם לפרופיל ההשקעה על ידי שיטת 5 הסננים

בדיקת היתכנות ראשונית לנכס הנבחר

חתימת חוזה מול המוכר והעברת פיקדונות

מכרז מימון ובחירת גוף מממן

בדיקות מקיפות של הנכס (פיזיות, משפטיות ופיננסיות)

קבלת החלטה GO NO GO

סגירת עסקה סופית

ניהול שוטף של הנכס וקבלת תשואה רבעונית שוטפת

המודל העסקי

קניית נכסים באזורי ביקוש ללא פשיעה כאשר לנכס תהיה אופציית השבחה/עליית ערך ואחזקתו לתקופה של כ- 5 שנים. הקנייה תתבצע עם קבוצת משקיעים ותהיה ממונפת בין 65% – 75% מערך הנכס (תלוי בעסקה) דבר המקטין משמעותית את הסיכון וההון העצמי הנדרש. לאחר כ-5 שנים, תתבצע מכירה של הנכס וחלוקת רווחים.

אזהרה: כל המידע המופיע בפרסום האמור לעיל מהווה הצגה עקרונית וכללית בלבד ואינו מהווה תחליף למידע המפורט שיינתן למשקיעים שיעברו לשלב הנוסף בלבד. מודגש כי האמור לעיל אינו מהווה הצעה להשקעה, ואינו בגדר "הצעה לציבור" כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח – 1968. כל השקעה מיועדת למספר מצומצם של משקיעים ותעשה למספר משקיעים כמותר על פי דין .ההתקשרות עם המשקיעים תבוצע בהתאם למסמכי העסקה והתנאים הקבועים בהם ובכפוף למשא ומתן עמם.