Valore הציבה לעצמה יעד, להקים משפחת משקיעים סגורה המאופיינת באיכות,
איתנות כלכלית והשכלה נדל״נית, הגדלה ביחד בהתמדה ומבצעת עסקאות מסחריות
מניבות לאורך שנים תוך כדי יצירת רווחיות גבוהה בסיכון מינימלי